Kategorie: Veškeré ČLÁNKY KPM KOSICE

Zrušení závodu v Nové Pace

Vážení jezdci, příznivci autokrosu,

Během odpoledne dnešního dne tj 14.8.2018 jsme byli upozornění na vyhlášení ROZHODNUTÍ hejtmana Královehradeckého kraje č 1. 2018 – O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, na které se uvádí v platnost Nařízení Královehradeckého kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

I přes veškeré úsilí všech zúčastněných klubů – KPM Kosice, AK Radeč i AK Nová Paka nejsme schopni zabezpečit požární zabezpečení závodu v Nové Pace na takové úrovni, abychom splnili nařízení výše zmíněných, aktuálně platných, předpisů a musíme závod plánovaný na 18. srpna zrušit. Velice nás to mrzí jednak kvůli Vám všem, kteří jste se na závod těšili a také kvůli tomu, že jsme již do přípravy závodu vložili hodně práce a jeho zajištění tak mělo být nadstandardní.

Za KPM Kosice
Miroslav Kodrle
Za AK Radeč
Ladislav Saidl
Za AK Nová Paka
Bohumil Kužel

Propozice 6. závodu KRC Nová Paka

Propozice 6. závodu KRC Nová Paka

STANDARTNÍ PROPOZICE

Česká Trofej KRC 2018 v autocrossu pro 6.závod Nová Paka 6/2018

I. Vstupní informace
II. Program
III. Organizace
IV. Všeobecná ustanovení
V. Depo
VI. Přejímky
VII. Průběh závodu
VIII. Další informace

I.Vstupní informace
Pořadatel KPM Kosice z.s. a AK Radeč vypisuje 6.závod seriálu Česká Trofej KRC 2018 – Kosice cup, Radeč cup (dále KC) dne 18.8.2018 na závodišti v Nové Pace. Závod se pořádá v souladu se Sportovními, Technickými a Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2018.

II.Program
16.8.2018 24.00 hod. Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na
www.kpmkosice.cz

17.8.2018 16.00 hod. Otevření depa!!! Depo je na místě organizováno pořadatelem.

19.00 – 21.00 hod. Předběžné Technické prohlídky a předběžná Administrativní přejímka

18.8.2018
6.45 – 7.45 hod. Technické prohlídky a administrativní přejímka

7.45 – 8.45 hod. Trénink
8.45 hod. Rozprava s jezdci
9.00 hod. Začátek série rozjížděk
16.00 hod. Finále
18.30 hod. Slavnostní předání cen

Časový harmonogram bude upravován podle průběhu závodu.

III.Organizace

1. Organizační výbor
Miroslav Kodrle, tel. 603593934
Anna Urbanová, tel. 603592299
Michael Kořínek, tel. 702878334
Vladimír Jarkovský, tel. 773639243
Jan Pavlík, tel. 731588941

2. Činovníci závodu

Ředitel závodu – Miroslav Kodrle
Zástupce ředitele – Jan Pavlík
Hlavní sportovní komisař – Ladislav Saidl
Hlavní technický komisař – Vlastimil Mečár
Hlavní traťový komisař – Michael Kořínek
Startmaršál – Vladimír Jarkovský
Rozhodčí faktu, cíl – Miloš Pavlík
PC administrátor – Anna Urbanová ml.
Komentátor – Petr Krejcar

3. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže, nebo na místě určeném při rozpravě

IV.Všeobecná ustanovení

1. Závod je započítáván do seriálu KC, RC s plným počtem bodů u všech tříd s min.
počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída
s menším počtem než 3 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni
k nejbližší třídě.

2. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby
mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže
notářsky ověřenou plnou mocí.

3. Jezdci, kteří nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je přihlášení
k závodu v souladu s platnými předpisy tj. absolvování technické a administrativní
přejímky.

4. Vypsané třídy (dle TP 2018)

A – do 1400 ccm
B – do 1600 ccm
C – nad 1600 ccm
Š1400 – Škoda do 1400 ccm
N1400 – neupravené vozy do 1400 ccm
S – Speciál
D1 – Buggy 4×2
D2 – Buggy 4×4
K – KART
R1 – RACER do 160 ccm
R2 – RACER do 125 ccm
R3 – RACER do 250 ccm

5. Přihlášky k závodu

5.1 Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky
nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší
startovné.

5.2 Startovné je 2200,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené
startovné je 2400,- Kč. U tříd Racer je startovné 1700,- Kč, zvýšené 1900,- Kč. Startovné ve dvou třídách je 3300,- Kč, ve třech třídách 3600,- Kč.

5.3 Ve startovném je zahrnut poplatek za takzvané „kempovné“ (el. energie, voda, WC, osvětlení, příprava a úklid depa).

5.4 Startovné se vrací pouze v případě odstoupení jezdce před startem do tréninku. V případě odstoupení ze závodu po absolvování tréninku se vrací jezdci polovina startovného. Jezdec je povinen si vyžádat vrácení startovného sám. Vrácení startovného povoluje ředitel závodu.

6. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je
pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.

V. Depo

1. Depo je organizované pořadatelem. Předběžná rezervace míst je možná – p. Kořínek tel. 702878334.

2. Při příjezdu teamu na závodiště je nutné urychleně obsadit přidělené místo a
neblokovat příjezdové komunikace. Skládání závodních vozidel na příjezdových
komunikacích je zakázáno.

3. Do depa je povolen vjezd pouze vozidlům přepravujícím závodní vozidla. Ostatní vozidla doprovázející závodníky musí být odstavena na parkovišti pro diváky, případně uhrazen poplatek 100,-Kč za auto.

4. Při stání závodních vozidel nebo opravách musí jezdci a jejich doprovod zabránit úniku ropných produktu, pod celým vozidlem musí být uložena záchytná nepropustná plachta s přesahem 50 cm na každou stranu.

5. Všichni v depu si ručí za svůj majetek, musí udržovat pořádek a noční klid. Rozdělávání ohňů je zakázáno.

6. V depu platí bez výjimek zásady ochrany životního prostředí dle platných zákonů ČR. Za případné prohřešky nenese pořadatel žádnou odpovědnost a odpovědnost padá na toho, kdo zákony porušil.

VI.Přejímky

1. Jezdec se musí dostavit se závodním vozem nejprve na technickou prohlídku,
jezdci s RTP vozidla se dostaví pouze s Průkazem sportovního vozidla vydaným KPM Kosice nebo AK Radeč. Po prohlídce vozu vystaví technický komisař kartu „Převzetí vozidla k závodu“.

2. Dále jezdec absolvuje administrativní přejímku, kde je povinen vlastnoručně
vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše přihlášku zákonný
zástupce. Při administrativní přejímce předkládá požadované dokumenty(viz Soutěžní předpisy) a kartu Převzetí vozidla k závodu.

3. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud bylo již zaregistrováno jinému jezdci.

4. Jezdec obdrží při přejímce tři samolepící vstupenky, pro sebe a dva členy teamu. Tyto vstupenky jsou členové teamu povinni si neprodleně umístit na zápěstí.

5. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

VII. Průběh závodu

1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu.

2. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se započítávají body ze všech rozjížděk. Body do finále se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2 jezdec 9 bodů atd.), jezdec s vyšším počtem bodů postupuje do finále. Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady, rozjížďky jsou číslovány. Jezdci jsou rozhlasem upozorněni na následující rozjížďku a na jména jezdců, kteří jsou do této rozjížďky zařazeni. Jezdec nesmí nastoupit do jiné rozjížďky, musí sledovat rozpis rozjížděk a na start se dostavit včas.
3. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B.
Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje
nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

4. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.

5. Po odjetí rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky a případná napomenutí
nebo tresty.

6. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí
komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po
dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při
nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

7. Během závodu musí být na závodním vozidle zapnuto zadní světlo a to již při
příjezdu na start. Pokud startmaršál signalizuje tabulí se zobrazeným symbolem
reflektoru, musí jezdec rozsvítit brzdová světla.

8. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze
závodu.

9. První tři jezdci z každé třídy obdrží ceny.
U třídy Racer 160 obdrží ceny prvních deset jezdců.
U třídy Racer 125 obdrží ceny prvních osm jezdců.
U třídy Racer 250 obdrží ceny prvních pět jezdců.

VIII. Další informace

1. V depu jsou povoleny přenosné grily.
2. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.
3. V depu je zajištěna studená a teplá voda, sprchy, restaurace a stánek, splachovací WC, připojení na el. energii.
4. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l a nádobu nebo plastový pytel na odpad. Nebezpečný odpad musí být uložen do připravených nádob na sběrném místě.
5. Do prostoru depa je zakázán vjezd soukromých vozidel. Za poškození vozidel nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
6. Je zakázaná jakákoliv propagace bez vědomí pořadatele.
7. Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a bezpečnostních předpisech na stránkách pořadatele.
8. Pořadatel může na základě SP rozhodnout jinak než je uvedeno v propozicích a to před i v průběhu závodu.
9. Prohlídky RTP pouze po dohodě s Technickým komisařem : p. Mečar tel. 608908810
10. Vzhledem k dlouhodobému rázu počasí jsou ve startovném zahrnuty náklady na zvýšené kropení tratě. Náklady mohou být upraveny v průběhu závodu.
11. Počet Startujících je omezen, přednost mají jezdci KC a RC. Seznam převzatých jezdců k závodu bude zveřejněn ve čtvrtek před závodem.

Za KPM Kosice

Miroslav Kodrle

Za AK Radeč

Ladislav Saidl

Přihlášky k závodu v Nové Pace

Přihlášky k závodu v Nové Pace

Vážení jezdci,

Pro závod v Nové Pace jsme se rozhodli omezit počet startujících pro zajištění bezproblémového průběhu závodu. Přednost při přihlášení mají jezdci, kteří standardně jezdí Kosice cup a Radeč cup a zúčastnili se letos alespoň třech závodů.
Tito jezdci mají právo se přednostně přihlásit do 8.8. a pokud tak učiní jejich přihláška má přednost před nepravidelně startujícími jezdci a závodů se tak zúčastní. Teprve po sečtení těchto přihlášek dojde k naplnění dalších míst pro danou třídu. Kritériem pro tyto ostatní přihlášky bude pouze datum a čas přihlášení. Pokud dojde k překročení limitu v dané třídě, budeme přihlášky mazat a současně dáme přihlašovanému vědět, že již byla překročena kapacita pro danou třídu.
Zde je seznam účastníků s přednostním právem přihlášení, včetně počtu maximálních míst ve třídě.

R160 maximálně 12 jezdců.
Přednostní přihláška:
11 Šaroun Adam
12 Týr Bruno
4 Bílek Petr
14 Luňák Vojtěch
41 Růžička Lukáš
7 Jiroušek Nicolas

R125 maximálně 12 jezdců.
Přednostní přihláška:
5 Hovorka Lukáš
4 Horniaková Lea
6 Pospíšil Ondřej
16 Bartáková Tereza
15 Matějka Jan
9 Růžička Petr

R250 maximálně 12 jezdců.
Přednostní přihláška:
2 Starosta Dominik
11 Šafránek Jakub
15 Matějka Jiří
4 Čáslavská Klára
18 Sulek Tomáš
12 Morc Daniel
54 Štěrbová Kateřina
88 Bouček Karel

Škoda N1400 maximálně 10 jezdců.
Přednostní přihláška:
130 Mlejnek ml. Vladimír
144 Koutek Luboš
101 Králíček Pavel
184 Janda Jiří
6 Němec Miloslav
279 Bárta Josef
116 Svoboda Martin

N1400 maximálně 10 jezdců.
Přednostní přihláška:
133 Vašíček Jakub
108 Bouček Karel
177 Koutník Berný Josef Michal
132 Pauk Zdeněk
196 Chudoba Marek

1400 maximálně 18 jezdců.
Přednostní přihláška:
265 Novotný Vojtěch
213 Horák Dušan
295 Bous Marek
177 Koutník Berný Josef Michal
273 Kofroň Milan
241 Smolík David
309 Březina Petr
202 Křístek Jiří
232 Dodek Lubor
215 Kočárník Pavel
231 Polesný Jan

1600 maximálně 10 jezdců.
Přednostní přihláška:
390 Přibyl Jan
333 Babák Martin
366 Vlasák Milan
314 Tomeš Jan
166 Hašler Tomáš
309 Březina Petr

Nad 1600 maximálně 10 jezdců.
Přednostní přihláška:
401 Matějka Jiří
475 Šindelář Jan
434 Skopeček Martin
453 Nováček Zbyněk
483 Dobeš Jiří
431 Mlejnek Vladimír
451 Vondruška Libor

Speciál maximálně 10 jezdců.
Přednostní přihláška:
521 Feix Petr
56 Bažant Jan
569 Krotil Martin
244 Koutek Martin
224 Zívr Lubor
287 Beran Jan
388 Šulc Michal

KART maximálně 12 jezdců.
Přednostní přihláška:
9 Rezek Jiří
60 Sklenář Milan
17 Hanzlík Jaroslav
36 Burian Josef
8 Rezek Jakub
284 Janda Ondřej
5 Havelka Petr
7 Prouza Radko

4×2 maximálně 18 jezdců.
Přednostní přihláška:
64 Růžička Jan
99 Smutný Václav
31 Polák Celba Roman Ivan
71 Jankovích Dušan
55 Baldrych Lukáš
54 Vavřinec Stanislav
21 Koderová Markéta
70 Karásek Roman
127 Chasník Martin
188 Vondrouš Bouček Petr Karel
11 Barták Jiří

4×4 maximálně 10 jezdců.
Přednostní přihláška:
3 Duřt Filip
14 Medlík Ondřej
31 Polák Roman
197 Bous František
69 Vontszemu Josef

Za KPM Kosice
Miroslav Kodrle

Za AK Radeč
Ladislav Saidl