Kategorie: Závody 2014

STANDARTNÍ PROPOZICE

STANDARTNÍ PROPOZICE

Kosice cup 2014 v autocrossu pro 4.závod HUMPOLEC

 

I. Vstupní informace

II. Program

III. Organizace

IV. Všeobecná ustanovení

V. Přejímky

VI. Průběh závodu

VII. Další informace

 

I. Vstupní informace

Pořadatel KPM Kosice vypisuje 4.závod seriálu Kosice cup 2014 (dále KC) ve dnech 11.7. a 12.7.2014 na závodišti v Humpolci. Závod se jede v sobotu 12.7.2014. Závod se pořádá v souladu se Sportovními a Technickými předpisy vydanými pro tento seriál.

 

II. Program

10.7.2014 24.00 hod.            Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na

www.kpmkosice.cz

11.7.2014 14.00 hod.            Otevření depa

18.00 – 20.00      Předběžné Technické prohlídky

12.7.2014 7.00 – 8.30 hod. Technické prohlídky

7.15 – 8.30 hod. Administrativní přejímka

8.35 hod.                       Uzávěrka přihlášek se zvýšeným startovným          8.45 – 9.45 hod.         Oficiální trénink

10.00 hod.           Rozprava z jezdci

10.15 hod.           Začátek série rozjížděk

17.00 hod.           Finále

18.30 hod.           Slavnostní předání cen

 

Časový program bude upravován dle průběhu závodu a úprav tratě.

III. Organizace

1. Organizační výbor – Miroslav Kodrle, Anna Urbanová, Vladimír Jarkovský

 

2. Činovníci

Ředitel závodu – Miroslav Kodrle

Hlavní sportovní komisař – Vladimír Levý

Hlavní technický komisař – Zdeněk Novák

Startmaršál – Vladimír Jarkovský

Tajemník závodu – Anna Urbanová

Rozhodčí faktu, cíl – Josef Novotný

Hlavní lékař – AMK Humpolec

Traťový komisař – AMK Humpolec

PC administrátor – Anna Urbanová ml.

 

3. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže

 

IV. Všeobecná ustanovení

1. Závod je započítáván do seriálu KC s plným počtem bodů u všech tříd s min.

počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída

s menším počtem než 3 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni

k nejbližší třídě.

2. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby

mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže

notářsky ověřenou plnou mocí.

 

3. Pro jezdce, kteří odjeli první závod a chtějí bodovat do KC je tento závod poslední

možností absolvovat RTP (Registrační a technickou prohlídku).

 

4. Vypsané třídy – Buggy 4×4

– Buggy 4×2

– Kart

– Speciál

– Nad 1600 ccm

– 1600 ccm

– 1400 ccm

– N1400 ccm

– Trabant

– Racer 250

– Racer 125

– Racer 160

– Volná (Leštěnky – neupravená auta)

            5. Přihlášky k závodu

5.1   Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky

nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší

startovné. Přihlásit se lze také na tel. 603593934.

5.2 Startovné je 1500,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené

startovné je 1700,- Kč. U tříd Racer 125 a Racer 160 je startovné 1100,- Kč,

zvýšené 1300,- Kč. Startovné jednoho jezdce ve dvou třídách je 2200,- Kč.

Startovné dvou jezdců s jedním vozidlem ve dvou třídách je 2500,- Kč.

6. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou

odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je

pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.

 

V.Přejímky

1. Jezdec se musí dostavit na administrativní přejímku, na technickou přejímku pouze

nový jezdec nebo jezdci dle dispozic Technického komisaře. Bez karty o

absolvování technické kontroly, kterou vystaví Technický komisař nebude jezdec

přihlášen k závodu.

2. Jezdec je povinen vlastnoručně vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní

a podepíše přihlášku zákonný zástupce.

3. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud je číslo již zaregistrováno jinému

4. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla

a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. V opačném případě může být

vyloučen ze závodu.

5. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

 

VI. Průběh závodu

1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla

v  tréninku platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do

závodu. Jakmile jezdec vjel do tréninku, nevrací se startovné.

2. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se počítají dvě nejlepší, jedna

rozjížďka se škrtá. Body se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2jezdec 9 bodů atd.),

jezdec s nejvyšším počtem bodů postupuje do finále jako první atd.

Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady.

3. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B.

Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje

nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

4. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.

5. Po odjetí dvou rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky.

6. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí

komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po

dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při

nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

7. Během závodu musí být zapnuto zadní světlo.

8. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze

závodu.

 

VII. Další informace

1. Pod závodním vozem musí být umístěna plachta přesahující obrys vozidla na každé

straně min. o 15 cm.

2. V depu je zakázáno rozdělávat ohně. Přenosné grily jsou povoleny.

3. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.

4. V depu je zajištěna voda a wc. Připojení na el.energii si jezdec zajistí sám pomocí

el.agregátu.

5. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l.

 

6. Při sportovním podniku je zákonem zakázána konzumace lihovin a piva nad 10st. a

to pro všechny účastníky podniku. V případě, že bude zjištěno u jezdce a jeho teamu

porušení zákona bude jezdec vyloučen z celého seriálu.

 

 

Miroslav Kodrle

Ředitel závodu

Na úvod sezóny 2014

Na úvod sezóny 2014

Vážení jezdci a příznivci KC, předkládám vstupní  informaci k sezóně 2014. Jak jste se již dočetli ve fóru, oslovil  jsem a  jednal se zástupci závodišť Šluknov,  Radeč, Přerov a Žamberk o spolupráci v sezóně 2014.

Snahou bylo  sjednotit technické a soutěžní předpisy, vytvořit jednotnou databázi startovních čísel a odjet několik společných závodů. Samozřejmostí  byl návrh kalendáře závodů, aby nebyl poškozen žádný pořadatel ve svém kalendáři  vlastního cupu.  Společným jmenovatelem bylo zvýšit bezpečnost   jezdců a diváků, zatraktivnit závody pro veřejnost a vytvořit jednotný systém registrace, přepisů a pravidel na všech závodištích, tedy vše zjednodušit a stanovit  jednotný  pořadatelský standart se společným  cupem.

V první fázi jednání se podařilo celkem bez problémů vyřešit technické a soutěžní předpisy a kalendáře. Startovní čísla měla být registrována na našich stránkách. V podstatě nebyl problém stanovit i bezpečnostní standarty a praktiky pro pořádání závodů. Společné závody se měli jet dle našich předpisů a pod našim vedením.

Problém nastal při stanovení termínů a míst společných závodů. Náš původní návrh vycházel z pořádání jednoho závodu na republikové trati (N.Paka) a třech až čtyřech závodech na domácích tratích. To byl ideální stav. V této fázi přišel p.Vávra s návrhem odjet závody pouze v N.Pace, Šluknově a Kosicích, ale ne v Žamberku . To se nám jevilo jako neseriózní  vzhledem k závodišti  v  Žamberku  a společným  záměrům.  Za těchto podmínek a při zvážení všech pro a proti se nám odjetí tak velkého podniku na domácích tratí začalo jevit jako veliký risk. Na domácí trati v Kosicích jsme již odjeli   120 aut, s tím by neměl být problém. Odjetí závodů na druhých závodištích se za součastného stavu jevilo nereálně.

Proto  jsme  navrhli  druhou alternativu, odjet společné závody 3x na republikových tratích. A to byl kámen úrazu.  P. Vávra odmítl tento návrh akceptovat, nechtěl odjet ani jeden společný závod v  N.Pace  a  odstoupil   s dalších jednání a s ním  i  Radeč.  V tomto bodě jednání bylo vše naprosto jasné, nejde o společný podnik a sjednocení závodů a dobrou věc, ale  asi  o  zcela  něco  jiného.

Po vzájemné  dohodě se zástupci  závodiště  v  Žamberku   pojedeme tedy pouze závod u nich a Žamberk  u  nás. Vše má ale několik podmínek na úpravu  tratě  a  depa  v  Žamberku.  Pokud se žambereckým   nepodaří   uskutečnit všechny úpravy a splnit naše podmínky, pojedeme tento závod v Kosicích a plánovaný závod uspořádáme v sezóně 2015.

V sekci  „Kalendáře“  najdete termíny závodů a v sekci  „Technické předpisy“  upravené předpisy pro rok 2014.

Závěrem se omlouvám za zdržení, které bylo zaviněno probíhajícími jednáními.

M. Kodrle