Články podle: Kodrle Miroslav

Vyhlášení výsledků ve třídách

  • 26.11.2015 23:07
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhlášení výsledků ve třídách

Vážení jezdci,

dovolte abych vás ještě jednou pozval na slavností vyhlášení ročníku KC2015.

Vím, že někteří z vás nejsou pravidelnými čtenáři předpisů a proto pro vaší informaci předkládám přehled tříd a počty vyhlášených umístění :

Třída Racer 160                     vyhlášeno bude 1 – 6.místo

Třída Racer 125                      vyhlášeno bude 1 – 6.místo

Třída Racer 250                      vyhlášeno bude 1 – 6.místo

Třída Škoda N1400                vyhlášeno bude 1 – 3.místo

Třída N1400                             vyhlášeno bude 1 – 5.místo

Třída 1400                                vyhlášeno bude 1 – 5.místo

Třída 1600                                vyhlášeno bude 1 – 5.místo

Třída nad 1600                        vyhlášeno bude 1 – 5.místo

Třída Speciál                             vyhlášeno bude 1 – 3.místo

Třída Kart                                  vyhlášeno bude 1 – 5.místo

Třída Buggy 4 x 2                     vyhlášeno bude 1 – 5.místo

Třída Buggy 4 x 4                     vyhlášeno bude 1 – 3.místo

Nad rámec tříd bude vyhlášen nejlepší jezdec ročníku KC2015 tj. Putovní pohár sponzorů a budou předány další jednotlivé poháry dle kompetence pořadatele.

Tedy sečteno, podtrženo, všichni jezdci, kteří se umístili v jednotlivých třídách na avizovaných umístěních si odvezou domů pohár a ceny.

Prosil bych o informaci předem, kdo z vás nebude moci přijet, aby mě potvrdil jméno svého zástupce, který je oprávněný převzít ceny za dotyčného jezdce. Po špatných zkušenostech nebudu posílat ceny po náhodných poslech.

Miroslav Kodrle

Rozhodnutí sportovní komise Kosice 24.10.2015

  • 22.11.2015 13:36
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí sportovní komise Kosice 24.10.2015

ROZHODNUTÍ

Sportovní komise ČT KC

Dle Soutěžních předpisů ust. 18.1, 18.5, 18.10, 18.11  a OBP ust. 2 rozhodla sportovní komise ve věci nedořešeného protestu při závodě v Kosicích dne 24.10.2015 takto :

Třída Racer 125, Finále A,  protest na rozhodnutí SK – nebezpečná jízda v uzavřeném úseku a nepovolený kontakt se soupeřem, jezdec David Korčák, st.č. 18

 

          Sportovní komise potvrzuje rozhodnutí sportovního komisaře a přiděluje Davidu

          Korčákovi poslední místo ve finálové jízdě.

          Odůvodnění :   na stanovišti č. 4 byl ve čtvrtém kole signalizován uzavřený úsek – žluté

          vlajky. Jezdec David Korčák vjel do uzavřeného úseku nepřiměřenou rychlostí a v ostré

          levotočivé zatáčce došlo ke kontaktu s vozidlem soupeře a k následnému zaklínění

          vozidel. Po té následovala souběžná jízda obou zaklíněných vozidel a před překážkou

          došlo k uvolnění obou vozidel od sebe. Předjetí ostatních jezdců a také Davida Korčáka

          před překážkou se nedá již kvalifikovat jako předjetí v uzavřeném úseku.

          Vzhledem k tomu, že signalizace byla prováděna první průjezd a jezdci neměli přehled

         o dané situaci, jednalo se o velmi agresivní jízdu, přestože jezdci jeli proti nízko

         položenému slunci a signalizaci nemuseli vidět. Toto bylo i potvrzeno doloženým video

         záznamem z vozidla.  Sportovní komise prošetřila stanoviska TK a opírala se o doložená

         videa.

          Miroslav Kodrle                                                                                  v Kosicích 31.10.2015

          ředitel závodu

PROPOZICE ŽAMBERK

PROPOZICE ŽAMBERK

STANDARTNÍ PROPOZICE

Kosice cup 2014 v autocrossu pro 5.závod ŽAMBERK

 I. Vstupní informace

II. Program

III. Organizace

IV. Všeobecná ustanovení

V. Přejímky

VI. Průběh závodu

VII. Další informace

 

I. Vstupní informace

Pořadatel KPM Kosice vypisuje 5.závod seriálu Kosice cup 2014 (dále KC) ve dnech 15.8. a 16.8.2014 na závodišti v Žamberku. Závod se jede v sobotu 16.8.2014 a pořádá se v souladu se Sportovními a Technickými předpisy vydanými pro tento seriál. Závod se jede společně se závodem ABdesing cup Žamberk (dále ABd).

 

II. Program

14.8.2014 24.00 hod.            Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na

www.kpmkosice.cz

15.8.2014 14.00 hod.            Otevření depa

18.00 – 20.00      Předběžné Technické prohlídky

16.8.2014 7.00 – 8.30 hod. Technické prohlídky

7.15 – 8.30 hod. Administrativní přejímka

8.35 hod.                       Uzávěrka přihlášek se zvýšeným startovným

8.40 hod.                    Rozprava s jezdci

8.45 – 9.45 hod.            Oficiální trénink

10.00 hod.           Rozprava s jezdci

10.15 hod.           Začátek série rozjížděk

17.00 hod.           Finále

18.30 hod.           Slavnostní předání cen

Časový program bude upravován dle průběhu závodu a úprav tratě.

 

III. Organizace

1. Organizační výbor – Miroslav Kodrle, Anna Urbanová,

2. Činovníci

 

Ředitel závodu – Miroslav Kodrle

Hlavní sportovní komisař – Vladimír Levý

Hlavní technický komisař – Zdeněk Novák

Startmaršál – Vladimír Jarkovský

Tajemník závodu – Anna Urbanová

Rozhodčí faktu, cíl – Josef Novotný

Hlavní lékař – ABd Žamberk

Traťový komisař – ABd Žamberk

PC administrátor – Anna Urbanová ml.

 

3. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna v depu I a II.

 IV. Všeobecná ustanovení

1. Závod je započítáván do seriálu KC s plným počtem bodů u všech tříd s min.

počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída

s menším počtem než 3 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni

k nejbližší třídě.

 

2. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby

mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže

notářsky ověřenou plnou mocí.

 

3. Závod jede společně KC i ABd, tj. společné rozjížďky i finále.

 

4. Vypsané třídy        – Buggy 4×4

– Buggy 4×2

– Speciál

– Nad 1600 ccm

– 1600 ccm

– 1400 ccm

– N1400 ccm

– Trabant

– Racer 250

– Racer 125

– Racer 160

5. Přihlášky k závodu

5.1   Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky

nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší

startovné. Přihlásit se lze také na tel. 603593934.

 

5.2 Startovné je 1100,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené

startovné je 1300,- Kč. U tříd Racer 125 a Racer 160 je startovné 800,- Kč,

zvýšené 1000,- Kč. Startovné jednoho jezdce ve dvou třídách je 1600,- Kč.

Startovné dvou jezdců s jedním vozidlem ve dvou třídách je 1800,- Kč.

 

6. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou

odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je

pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.

 

V.Přejímky

1. Jezdec se musí dostavit na administrativní přejímku, na technickou přejímku pouze

nový jezdec nebo jezdci dle dispozic Technického komisaře. Bez karty o

absolvování technické kontroly, kterou vystaví Technický komisař nebude jezdec

přihlášen k závodu.

2. Jezdec je povinen vlastnoručně vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní

a podepíše přihlášku zákonný zástupce.

3. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud je číslo již zaregistrováno jinému

4. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla

a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. V opačném případě může být

vyloučen ze závodu.

5. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

 

VI. Průběh závodu

1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla

v  tréninku platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do

závodu. Jakmile jezdec vjel do tréninku, nevrací se startovné.

2. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se počítají dvě nejlepší, jedna

rozjížďka se škrtá. Body se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2jezdec 9 bodů atd.),

jezdec s nejvyšším počtem bodů postupuje do finále jako první atd.

Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady.

3. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B.

Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje

nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

4. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.

5. Po odjetí dvou rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky.

6. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí

komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po

dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při

nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

7. Během závodu musí být zapnuto zadní světlo.

8. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze

závodu.

9. Do rozjížděk i do finálových jízd jsou jezdci nasazování společně, jak s KC tak s ABd.

Není rozlišováno, jaký seriál jezdec jede.

 

10. Pro bodování seriálu jsou hodnoceni pouze jezdci, kteří daný seriál jedou. Např.

jezdec se ve společném finále třídy umístil jako třetí, ale dva jezdci před ním jsou

z druhého cupu, tedy jezdec bude klasifikován jako první adt.

 

VII. Další informace

1. Pod závodním vozem musí být umístěna plachta přesahující obrys vozidla na každé

straně min. o 15 cm.

2. V depu je zakázáno rozdělávat ohně. Přenosné grily jsou povoleny.

3. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.

4. V depu je zajištěna voda a wc. Připojení na el.energii si jezdec zajistí sám pomocí

el.agregátu.

5. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l.

6. Při sportovním podniku je zákonem zakázána konzumace lihovin a piva nad 10st. a

to pro všechny účastníky podniku. V případě, že bude zjištěno u jezdce a jeho teamu

porušení zákona bude jezdec vyloučen z celého seriálu.

Miroslav Kodrle

Ředitel závodu