Hlavní novinky, Veškeré ČLÁNKY KPM KOSICE, Veškeré informace k ZÁVODU 2019

Propozice 4. závodu – Sedlčany

Propozice 4. závodu – Sedlčany

  • 4.6.2019 18:04

Sdílet tento článek

Vložil: Web

STANDARTNÍ PROPOZICE

Česká Trofej KC 2019 v autocrossu pro 4.závod Kosice 4/2019

I. Vstupní informace

II. Program

III. Organizace

IV. Všeobecná ustanovení

V. Depo

VI. Přejímky

VII. Průběh závodu

VIII. Další informace

I.Vstupní informace

Pořadatel KPM Kosice z.s. vypisuje 4.závod seriálu Česká Trofej KC 2019 – Kosice cup (dále KC) dne 8.6.2019 na závodišti v Sedlčanech. Závod se pořádá v souladu se Sportovními, Technickými a Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2019.

II. Program 

6.6.2019 24.00 hod. Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na www.kpmkosice.cz

7.6.2019 15.00 hod. Otevření depa!!! Depo je na místě organizováno pořadatelem. 19.00 – 21.00 hod. Předběžné Technické prohlídky a předběžná Administrativní přejímka

8.6.2019

7:00 – 8:00 hod. Technické prohlídky a administrativní přejímka

8:00 – 9:00 hod. Trénink

9:00 hod. Rozprava s jezdci

9:15 hod. Začátek série rozjížděk

16:15hod. Finále

18:30 hod. Slavnostní předání cen

Časový harmonogram bude upravován podle průběhu závodu.

III.Organizace

1. Organizační výbor Miroslav Kodrle, tel. 603593934, Anna Urbanová, tel. 603592299, Michael Kořínek, tel. 702878334 Vladimír Jarkovský, tel. 773639243 Miloš Pavlík, tel. 777304183

2. Činovníci závodu Ředitel závodu – Miroslav Kodrle, Zástupce ředitele – Anna Urbanová, Hlavní sportovní komisař – Jan Pavlík, Hlavní technický komisař – Michael Kořínek, Hlavní traťový komisař – Miloš Pavlík, Startmaršál – Vladimír Jarkovský, Rozhodčí faktu, cíl – Miloš Pavlík, PC administrátor – Anna Urbanová ml. Komentátor – Petr Krejcar

3. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže, nebo na místě určeném při rozpravě

IV.Všeobecná ustanovení

1. Závod je započítáván do seriálu KC s plným počtem bodů u všech tříd s min. počtem 4 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída s menším počtem než 2 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni k nejbližší třídě.

2. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže notářsky ověřenou plnou mocí.

3. Jezdci, kteří nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je přihlášení k závodu v souladu s platnými předpisy tj. absolvování technické a administrativní přejímky.

4. Vypsané třídy (dle TP 2019) A – do 1400 ccm B – do 1600 ccm C – nad 1600 ccm Š1400 – Škoda do 1400 ccm N1400 – neupravené vozy do 1400 ccm S – Speciál D1 – Buggy 4×2 D2 – Buggy 4×4 D3 – Buggy 4×4 junior K – KART R1 – RACER do 160 ccm R2 – RACER do 125 ccm R3 – RACER do 250 ccm

5. Přihlášky k závodu

5.1 Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší startovné.

5.2 Startovné je 1800,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené startovné je 2100,- Kč. U tříd Racer je startovné 1300,- Kč, zvýšené 1500,- Kč. Startovné ve dvou třídách je 2900,- Kč, ve třech třídách 3200,- Kč.

5.3 Ve startovném je zahrnut poplatek za takzvané „kempovné“ (el. energie, voda, WC, osvětlení, příprava a úklid depa).

5.4 Startovné se vrací pouze v případě odstoupení jezdce před startem do tréninku. V případě odstoupení ze závodu po absolvování tréninku se vrací jezdci polovina startovného. Jezdec je povinen si vyžádat vrácení startovného sám. Vrácení startovného povoluje ředitel závodu.

6. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.

V. Depo

1. Depo je organizované pořadatelem. Předběžná rezervace míst je možná – p. Kořínek tel. 702878334.

2. Při příjezdu teamu na závodiště je nutné urychleně obsadit přidělené místo a neblokovat příjezdové komunikace. Skládání závodních vozidel na příjezdových komunikacích je zakázáno.

3. Do depa je povolen vjezd pouze vozidlům přepravujícím závodní vozidla. Ostatní vozidla doprovázející závodníky musí být odstavena na parkovišti pro diváky, případně uhrazen poplatek 100,-Kč za auto.

4. Při stání závodních vozidel nebo opravách musí jezdci a jejich doprovod zabránit úniku ropných produktu, pod celým vozidlem musí být uložena záchytná nepropustná plachta s přesahem 50 cm na každou stranu.

5. Všichni v depu si ručí za svůj majetek, musí udržovat pořádek a noční klid. Rozdělávání ohňů je zakázáno.

6. V depu platí bez výjimek zásady ochrany životního prostředí dle platných zákonů ČR. Za případné prohřešky nenese pořadatel žádnou odpovědnost a odpovědnost padá na toho, kdo zákony porušil.

VI.Přejímky

1. Jezdec se musí dostavit se závodním vozem nejprve na technickou prohlídku, jezdci s RTP vozidla se dostaví pouze s Průkazem sportovního vozidla vydaným KPM Kosice. Po prohlídce vozu vystaví technický komisař kartu „Převzetí vozidla k závodu“.

2. Dále jezdec absolvuje administrativní přejímku, kde je povinen vlastnoručně vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše přihlášku zákonný zástupce. Při administrativní přejímce předkládá požadované dokumenty(viz Soutěžní předpisy) a kartu Převzetí vozidla k závodu.

3. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud bylo již zaregistrováno jinému jezdci.

4. Jezdec obdrží při přejímce tři samolepící vstupenky, pro sebe a dva členy teamu. Tyto vstupenky jsou členové teamu povinni si neprodleně umístit na zápěstí.

5. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

VII. Průběh závodu

1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu.

2. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se započítávají body ze všech rozjížděk. Body do finále se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2 jezdec 9 bodů atd.), jezdec s vyšším počtem bodů postupuje do finále. Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady, rozjížďky jsou číslovány. Jezdci jsou rozhlasem upozorněni na následující rozjížďku a na jména jezdců, kteří jsou do této rozjížďky zařazeni. Jezdec nesmí nastoupit do jiné rozjížďky, musí sledovat rozpis rozjížděk a na start se dostavit včas.

3. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B. Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

4. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.

5. Po odjetí rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky a případná napomenutí nebo tresty.

6. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

7. Během závodu musí být na závodním vozidle zapnuto zadní světlo a to již při příjezdu na start. Pokud startmaršál signalizuje tabulí se zobrazeným symbolem reflektoru, musí jezdec rozsvítit brzdová světla.

8. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze závodu.

9. První tři jezdci z každé třídy obdrží ceny. U třídy Racer 160 obdrží ceny prvních deset jezdců. U třídy Racer 125 obdrží ceny prvních osm jezdců. U třídy Racer 250 obdrží ceny prvních pět jezdců.

VIII. Další informace

1. V depu jsou povoleny přenosné grily.

2. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.

3. V depu je zajištěna studená  voda, stánek, splachovací WC, omezené připojení na el. energii.

4. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l a nádobu nebo plastový pytel na odpad. Nebezpečný odpad musí být uložen do připravených nádob na sběrném místě.

5. Do prostoru depa je zakázán vjezd soukromých vozidel. Za poškození vozidel nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

6. Je zakázaná jakákoliv propagace bez vědomí pořadatele.

7. Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a bezpečnostních předpisech na stránkách pořadatele.

8. Pořadatel může na základě SP rozhodnout jinak než je uvedeno v propozicích a to před i v průběhu závodu.

9. Prohlídky RTP budou probíhat v pátek od 16 do 19 hodin v prostoru pod hlavní věží.

Za KPM Kosice Miroslav Kodrle

Žádné komentáře


Přidejte komentář