Hlavní novinky, Veškeré ČLÁNKY KPM KOSICE, Veškeré informace k ZÁVODU 2018

Propozice 7. závodu KC Žamberk

Propozice 7. závodu KC Žamberk

  • 28.8.2018 08:35

Sdílet tento článek

Vložil: Web

STANDARTNÍ PROPOZICE

Česká Trofej KRC 2018 v autocrossu pro 7.závod Žamberk 7/2018

I. Vstupní informace
II. Program
III. Organizace
IV. Všeobecná ustanovení
V. Depo
VI. Přejímky
VII. Průběh závodu
VIII. Další informace

I.Vstupní informace
Pořadatel KPM Kosice z.s. vypisuje 7.závod seriálu Česká Trofej KC 2018 – Kosice cup (dále KC) dne 1.9.2018 na závodišti v Žamberku. Závod se pořádá v souladu se Sportovními, Technickými a Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2018.

II.Program
30.8.2018 24.00 hod. Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na
www.kpmkosice.cz

31.8.2018 16.00 hod. Otevření depa!!! Depo je na místě organizováno pořadatelem.

19.00 – 21.00 hod. Předběžné Technické prohlídky a předběžná Administrativní přejímka

1.9.2018
6.45 – 7.45 hod. Technické prohlídky a administrativní přejímka

7.45 – 8.45 hod. Trénink
8.45 hod. Rozprava s jezdci
9.00 hod. Začátek série rozjížděk
16.00 hod. Finále
18.30 hod. Slavnostní předání cen

Časový harmonogram bude upravován podle průběhu závodu.

III.Organizace

1. Organizační výbor
Miroslav Kodrle, tel. 603593934
Anna Urbanová, tel. 603592299
Michael Kořínek, tel. 702878334
Vladimír Jarkovský, tel. 773639243
Jan Pavlík, tel. 731588941

2. Činovníci závodu

Ředitel závodu – Jan Pavlík
Hlavní sportovní komisař – Michael Kořínek
Hlavní technický komisař – Vlastimil Mečár
Hlavní traťový komisař – František Knápek st.
Startmaršál – Miloš Pavlík
PC administrátor – Anna Urbanová ml.
Komentátor – Petr Krejcar

3. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže, nebo na místě určeném při rozpravě

IV.Všeobecná ustanovení

1. Závod je započítáván do seriálu KC s plným počtem bodů u všech tříd s min.
počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída
s menším počtem než 3 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni
k nejbližší třídě.

2. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby
mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže
notářsky ověřenou plnou mocí.

3. Jezdci, kteří nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je přihlášení
k závodu v souladu s platnými předpisy tj. absolvování technické a administrativní
přejímky.

4. Vypsané třídy (dle TP 2018)

A – do 1400 ccm
B – do 1600 ccm
C – nad 1600 ccm
Š1400 – Škoda do 1400 ccm
N1400 – neupravené vozy do 1400 ccm
S – Speciál
D1 – Buggy 4×2
D2 – Buggy 4×4 (dle počtu přihlášek: min. 3)
K – KART
R1 – RACER do 160 ccm
R2 – RACER do 125 ccm
R3 – RACER do 250 ccm

5. Přihlášky k závodu

5.1 Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky
nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší
startovné.

5.2 Startovné je 1400,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené
startovné je 1600,- Kč. U tříd Racer je startovné 1000,- Kč, zvýšené 1200,- Kč. Startovné ve dvou třídách je 1900,- Kč, ve třech třídách 2600,- Kč.

5.3 Ve startovném je zahrnut poplatek za takzvané „kempovné“ (el. energie, voda, WC, osvětlení, příprava a úklid depa).

5.4 Startovné se vrací pouze v případě odstoupení jezdce před startem do tréninku. V případě odstoupení ze závodu po absolvování tréninku se vrací jezdci polovina startovného. Jezdec je povinen si vyžádat vrácení startovného sám. Vrácení startovného povoluje ředitel závodu.

6. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je
pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.

V. Depo

1. Depo je organizované pořadatelem.

2. Při příjezdu teamu na závodiště je nutné urychleně obsadit přidělené místo a
neblokovat příjezdové komunikace. Skládání závodních vozidel na příjezdových
komunikacích je zakázáno.

3. Do depa je povolen vjezd pouze vozidlům přepravujícím závodní vozidla. Ostatní vozidla doprovázející závodníky musí být odstavena na parkovišti pro diváky, případně uhrazen poplatek 100,-Kč za auto.

4. Při stání závodních vozidel nebo opravách musí jezdci a jejich doprovod zabránit úniku ropných produktu, pod celým vozidlem musí být uložena záchytná nepropustná plachta s přesahem 50 cm na každou stranu.

5. Všichni v depu si ručí za svůj majetek, musí udržovat pořádek a noční klid. Rozdělávání ohňů je zakázáno.

6. V depu platí bez výjimek zásady ochrany životního prostředí dle platných zákonů ČR. Za případné prohřešky nenese pořadatel žádnou odpovědnost a odpovědnost padá na toho, kdo zákony porušil.

VI.Přejímky

1. Jezdec se musí dostavit se závodním vozem nejprve na technickou prohlídku,
jezdci s RTP vozidla se dostaví pouze s Průkazem sportovního vozidla vydaným KPM Kosice nebo AK Radeč. Po prohlídce vozu vystaví technický komisař kartu „Převzetí vozidla k závodu“.

2. Dále jezdec absolvuje administrativní přejímku, kde je povinen vlastnoručně
vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše přihlášku zákonný
zástupce. Při administrativní přejímce předkládá požadované dokumenty(viz Soutěžní předpisy) a kartu Převzetí vozidla k závodu.

3. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud bylo již zaregistrováno jinému jezdci.

4. Jezdec obdrží při přejímce tři samolepící vstupenky, pro sebe a dva členy teamu. Tyto vstupenky jsou členové teamu povinni si neprodleně umístit na zápěstí.

5. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

VII. Průběh závodu

1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu.

2. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se započítávají body ze všech rozjížděk. Body do finále se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2 jezdec 9 bodů atd.), jezdec s vyšším počtem bodů postupuje do finále. Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady, rozjížďky jsou číslovány. Jezdci jsou rozhlasem upozorněni na následující rozjížďku a na jména jezdců, kteří jsou do této rozjížďky zařazeni. Jezdec nesmí nastoupit do jiné rozjížďky, musí sledovat rozpis rozjížděk a na start se dostavit včas.
3. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B.
Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje
nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

4. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.

5. Po odjetí rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky a případná napomenutí
nebo tresty.

6. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí
komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po
dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při
nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

7. Během závodu musí být na závodním vozidle zapnuto zadní světlo a to již při
příjezdu na start. Pokud startmaršál signalizuje tabulí se zobrazeným symbolem
reflektoru, musí jezdec rozsvítit brzdová světla.

8. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze
závodu.

9. První tři jezdci z každé třídy obdrží ceny.
U třídy Racer 160 obdrží ceny prvních deset jezdců.
U třídy Racer 125 obdrží ceny prvních osm jezdců.
U třídy Racer 250 obdrží ceny prvních pět jezdců.

VIII. Další informace

1. V depu jsou povoleny přenosné grily.
2. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.
3. V depu je zajištěna studená voda, pojízdné občerstvení, WC.
4. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l a nádobu nebo plastový pytel na odpad. Nebezpečný odpad musí být uložen do připravených nádob na sběrném místě.
5. Do prostoru depa je zakázán vjezd soukromých vozidel. Za poškození vozidel nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
6. Je zakázaná jakákoliv propagace bez vědomí pořadatele.
7. Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a bezpečnostních předpisech na stránkách pořadatele.
8. Pořadatel může na základě SP rozhodnout jinak než je uvedeno v propozicích a to před i v průběhu závodu.
9. Prohlídky RTP pouze po dohodě s Technickým komisařem : p. Mečar tel. 608908810

Za KPM Kosice

Miroslav Kodrle

Žádné komentáře


Přidejte komentář